کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


جستجو


پایان نامه های جدید :


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to armenia

  

نتایج تحقیقات (پینتریچ وشانک،۲۰۱۰) نشان داد، در چهارچوب روابط دانش‌آموز و معلم مطمئناً احساس توجه، نگرانی، حمایت و احترام به دانش‌آموز تعامل مثبت میان معلم – دانش‌آموز با پیامدهای انگیزشی مثبت ارتباط دارد (رجوع شود به کالبریسی، پو،۱۹۹۰؛ میجلی، بیوکنن[۱۱۷]،۱۹۹۳؛ میجلی، فلد لافر، اکلز،۱۹۹۸؛ ناتریلو،۱۹۸۶) (اکلز، میجلی، ویگفیلد، رومن، ۱۹۹۳؛ میجلی،۱۹۸۹).

 

بروفی وگود (۱۹۸۶) در مرور تحقیقات فرایند – تولید در تدریس، خاطرنشان می‌کنند که جو هیجانی کلاس (که به وسیله انتقاد معلم و عاطفه منفی معلم و دانش‌آموز مشخص می‌شود) می‌تواند با پیشرفت دانش‌آموز مرتبط باشد. گرچه آن‌ ها اشاره می‌کنند که یک جو عاطفی بسیار منفی می‌تواند تأثیر منفی بر پیشرفت داشته باشد؛ اما یک جو عاطفی گرم لزوم با پیشرفت ارتباط ندارد آن‌ ها اظهار می‌کنند که جو خنثی همانند جو صمیمی، تنها به عنوان تقویت‌کننده (حمایت‌کننده) پیشرفت عمل می‌کند. درعین‌حال باید متذکر شد، این مطالعات کلاسی تنها بر پیشرفت دانش آموزان در آزمون‌های استاندارد متمرکزشده است سازه‌های انگیزشی معمولاً بررسی نشده‌اند باوجوداین واضح است که تعامل مثبت –معلم دانش‌آموز در سطح مدرسه می‌تواند جوی مثبت را برای تمام اعضای جامعه مدرسه ایجاد کند. جو مدرسه به احساس اطمینان و امنیت شخصی دانش‌آموز و معلم اشاره دارد.

 

لی وبریک (۱۹۸۹) نشان داده‌اند، مدارسی که محیط امن و آرام فراهم می‌کنند باعث پیشرفت بالاتری، به‌ویژه برای دانش آموزان اقلیت می‌شوند. همان گونه که عقل سلیم به ما می‌گوید وهمان گونه که هرم نیازهای مازلو (۱۹۵۴) پیشنهاد می‌کند، اگر افراد راجع به بقاوامنیت خود احساس نگرانی کنند، برای آنان رسیدن به سایر اهداف دشوار می‌شود؛ به‌این‌ترتیب، برای مدارس مهم است که محیطی امن و مطمئن را برای همه دانش آموزان و کارکنان ایجاد کنند.

 

نتایج تحقیقات اسپالدینگ (۱۹۹۵) نشان داد ،اگر رابطه نباشد، آموزش معنی ندارد. معلمان در همان آغاز کار متوجه می‌شوند که یکی از اولین و مهم‌ترین مسائل، نحوه برقراری ارتباط بادانش آموزان است. مسلم است که چگونگی کیفیت رابطه معلم و دانش‌آموز تا حد زیادی روی یادگیری آن‌ ها تأثیر می‌گذارد.

 

به نظر صالحیان ،چنانچه معلمان بخواهند در روابط انسانی موفق باشند، باید انواع ارتباط و مهارت‌های اساسی ارتباط را مدنظر قرار دهند (صالحیان،۱۳۷۹). به زعم اردبیلی ، روابط انسانی خوب روابطی است که به‌سلامت روانی، اجتماعی و ذهنی منجر شود (اردبیلی،۱۳۶۷)

 

به نظر خین وتاسامی ،در حالی که معلمان می‌توانند از مجموعه‌ای از دانش و مهارت در تدریس استفاده کنند، ارتباط خوب بادانش آموزان مربوط به شخصیت و خصوصیات مؤثری است که معلم نیاز به دانستن آن‌ ها دارد (خین و تاسامی ، ۲۰۰۵).

 

از نظر کازدن ،در واقع جنبه‌های مؤثر و روابط میان فردی اساسی در کلاس برای یادگیری دانش‌آموزان از جنبه‌های فهم ذهنی کم‌اهمیت نیستند (کازدن،۲۰۰۱).

 

شعاری نژاد بیان می‌کند ،نداشتن ثبات عاطفی، اضطراب و تشویش خاطر دائمی‌ و ناتوانی‌ در‌ کـنترل اضطراب، از معیارها و مشخصات معلم ضعیف[۱۱۸]‌ محسوب می‌شوند. ولی شناسایی و پیش‌بینی این تغییرات‌ خلقی می‌تواند‌ از‌ شدت‌ این ضعف بکاهد (شعاری نژاد، ۱۳۷۵).

 

نتایج تحقیقات عصاره نشان داد ،شخصیت معلم، نوع‌ رابطه‌ او (صـمیمی‌ ‌ ‌یـا خشک) بادانش آموزان، نگاه عادلانه و بدون تبعیض او به همه‌ دانش آموزان، میدان دادن به‌ مشارکت دانش آمـوزان در کـلاس و یک‌طرفه‌ یا‌ دوطرفه‌ بودن کلاس، روش‌ تدریس و بهره‌گیری از فن‌های جذاب و بدیع، تسلط‌ معلم بر موضوع‌ درس، دقت و پیگیری ‌در مورد یادگیری دانـش آموزان، تلاش معلم برای‌ عینی و عملی کردن درس و روشن کردن‌ رابطه‌‌ آن‌ بازندگی آینده و همچنین داشـتن اطلاعات حاشیه‌ای، رعایت نظم و دقـت و ظـاهر مطلوب و موردپسند، در نگرش دانش آموزان نسبت به درس موردنظر مؤثر است ،کلاس‌هایی که در آن‌ ها مدیریت ضعیف اعمال می‌شود مکان مناسبی‌ برای‌ تدریس و یادگیری نیستند. سکوت، آرامش و اطمینان روزافزون در کلاس برای سلامت روانی معلم و دانش‌آموز ضروری است(عصاره،۱۳۸۹).

 

به نظر عظیمی (۱۳۸۲) تنبیه‌هایی[۱۱۹] که معلمان‌ بر‌ دانش‌آموزان روا می‌دارند ازیک‌طرف مشکلات عاطفی و اختلالات رفتاری را موجب می‌گردد و از طرف دیـگر در رابطه معلم-شاگرد آشفتگی‌ ایجاد کرده، امکان بازسازی و ترمیم آن را مـشکل و در مـواقعی دور از دسـترس‌ مـی‌سازد. در‌ چـنین شرایطی او تـصور‌ مـنفی‌ را که از معلم تنبیه گرا دارد ممکن است به معلمان دیگر، محیط آموزشی و حتی فضای فیزیکی مدرسه‌ تعمیم دهد. معلمان پرخاشگر و هـیجانی کـه از عهده کنترل رفتار خودشان برنمی‌آیند با تنبیه‌های شدید و مـکرر‌ آثـار‌ سـوء در سـازگاری‌ شاگردان خـود خـواهند گذاشت و مقاومت آن‌ ها را در یادگیری دروس بر خواهند انگیخت.

 

ادیب نیا (۱۳۸۳) نشان داد که افزون بر تسلط نداشتن معلمان بر اجرای روش تدریس‌ فعال، عوامل‌ دیگری‌ چون نارضایتی شغلی، مدیریت نامناسب کلاس درس، نبودن تعامل و ارتباط عاطفی بین معلم‌ و دانش‌آموز از موانع اجرای روش تدریس فعال هستند.

 

در‌ بررسی‌ تأثیر بدرفتاری معلم[۱۲۰] بر دانش‌آموزان، نایییان دریافت کـه میان خستگی جسمانی و عاطفی‌ و تعارض‌ در پرهیز از تنبیه شدید و مکرررابطه وجود دارد. معلمانی که خواهان روابطی موفقیت آمیز بادانش آموزان خود هستند، یعنی رابطه‌ای که انگیزش تحصیلی آنان را افزایش دهد، نباید برای آموزش رفتار مناسب، بر تنبیه متکی باشند معلمانی که می‌توانند در لحظات بحرانی آرامش خود را حفظ کنند فقط قادر خواهند بود به نحوی با چنین موقعیت‌هایی کنار آیند که بر روابطشان بادانش آموزان آسیب جدی وارد نشود (ناییینان، ۱۳۷۳).

 

به نظر علم الهدایی ،احترام متقابل بین معلم شاگرد شرط اصلی حسن رابطه‌هاست. احساس احترام به معلم بسیار مطلوب است ولی وحشت[۱۲۱] از او نه. چاشنی احترام، محبت است و چاشنی وحشت، تنفراست. در احترام جذبه متقابل وجود دارد و در وحشت حالت دفع و گریز. بسیاری از متخصصان علوم تربیتی معتقدند که احترام قائل شدن برای همه فراگیران در کلاس یک اصل است. به‌واقع کلاسی که میدان مجادله و کشمکش‌های غیراصولی و غیرعلنی بین معلم و دانش‌آموز باشد، نامطلوب‌ترین محیط را برای یادگیری فراهم می‌کند (علم الهدایی، ۱۳۸۲).

 

بیات (۱۳۸۹) بیان می‌کند، شخصیت معلم، نوع‌ رابطه‌ او (صـمیمی‌ ‌ ‌یـا خشک) بادانش آموزان، نگاه عادلانه و بدون تبعیض او به همه‌ دانش آموزان، میدان دادن به‌ مشارکت دانش آمـوزان در کـلاس و یک‌طرفه‌ یا‌ دوطرفه‌ بودن کلاس، روش‌ تدریس و بهره‌گیری از تکنیک‌های جذاب و بدیع، تسلط‌ معلم بر موضوع‌ درس، دقت و پیگیری ‌در مورد یادگیری دانـش آموزان، تلاش معلم برای‌ عینی و عملی کردن درس و روشن کردن‌ رابطه‌‌ آن‌ بازندگی آینده و همچنین داشـتن اطلاعات حاشیه‌ای، رعایت نظم و دقـت و ظـاهر مطلوب و موردپسند، در نگرش دانش آموزان نسبت به درس موردنظر مؤثر است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-19] [ 11:03:00 ب.ظ ]
 

جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق شامل کلیه حسابرسان با سابقه کار ۶ ماه تا ۲۹ سال می‌باشد که در سازمان حسابرسی مشغول به فعالیت می‌باشند.

 

۳-۶- نمونه و روش نمونه گیری :

 

آمارگیری نمونه ای را می توان به عنوان مطالعه ای مشتمل بر زیر مجموعه ای از افراد تعریف کرد که از جامعه ای بزرگتر انتخاب می‌شوند. متغیرها با مشخصه‌ های مورد نظر برای یکایک افراد نمونه گیری شده، مشاهده یا اندازه گیری می‌شوند. سپس این اندازه ها برای کل افراد نمونه جمع‌ آوری شوند تا آماره های (میانگین ها، نسبت ها،. ..) مربوط به نمونه به دست آید. با بهره گرفتن از این آماره ها است که می توان در رابطه با جامعه برون یابی­هایی به عمل آورد. اعتبار و قابل اعتماد بودن این برون یابی­ها ‌به این بستگی دارد که نمونه چقدر خوب انتخاب شده و اندازه گیری ها چقدر دقیق انجام شده باشد. در تعیین حجم نمونه هرچه اندازه نمونه بزرگتر باشد، امکان بروز خطاهای مربوط به نمونه گیری کاهش خواهد یافت، اما اندازه نمونه باید تا حدی بزرگ باشد. از طرفی اگرحجم نمونه کوچک باشد احتمال بروز خطاهای نمونه گیری بیشتر خواهد شد.

 

لذا برای تعیین اندازه بهینه برای نمونه می بایست از روش­های آماری مورد قبول استفاده کرد. در این تحقیق به منظور اندازه گیری حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شده است (عادل آذر،۱۳۷۹).

 

(۳-۱)

 

که در آن :

 

N: اندازه جامعه آماری

 

n: اندازه حجم نمونه

 

P: نسبت موفقیت

 

q: نسبت عدم موفقیت

 

z: متغیر استاندارد توزیع نرمال

 

: خطای برآورد

 

در این تحقیق،خطای برآورد را معادل ۵% و فاصله اطمینان را ۹۵% در نظر گرفته، و از طرفی برآوردهای اولیه ‌در مورد تأیید فرضیه‌ها توسط مشاهدات، معادل ۹/۰ در نظر گرفته می شود. همچنین (N) برابر با ۲۰۰۰ حسابرس می‌باشد. حجم نمونه مورد بررسی به صورت زیر قابل محاسبه می‌باشد:

 

(۳-۲)

 

قابل ذکر است که پس از تدوین پرسشنامه، ابتدا با توزیع و جمع‌ آوری ۲۰ پرسشنامه، انحراف معیار(σ) برابر ۰۹/ و دقت برآورد (∑) برابر با ۰۵/ برآورد شده است. نمونه انتخابی شامل حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی که سابقه کار آن ها در آن مؤسسه‌ بین ۶ ماه تا ۲۹ سال می‌باشد، به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه میان آن ها توزیع شده است. در مجموع حجم نمونه انتخابی تحقیق ۱۲۸ می‌باشد که در سازمان حسابرسی مشغول کار بودند. پرسشنامه از طریق مراجعه حضوری با حسابرسان توزیع و تکمیل شده است.

 

۳-۷- روش گردآوری اطلاعات:

 

گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق، یکی از مراحل اساسی تحقیق به شمار می رود. معمولاً نوع مسئله تحقیق، روش های گردآوری اطلاعات را مشخص می‌سازد و بیان می‌دارد که محقق اطلاعات مورد نیاز خود را چگونه و از کجا جمع‌ آوری کند. به طور کلی می توان روش های گردآوری اطلاعات را به شرح زیر خلاصه کرد(حافظ نیا،۱۳۸۰):

 

فیش

 

جدول

 

نقشه

 

طرحهای ویژه

 

پرسشنامه

 

مصاحبه

 

مشاهده

 

تصویری

 

روش گردآوری اطلاعات

 

روش کتابخانه ای

 

روش می‌دانی

 

در این پژوهش برای بیان مباحث نظری وجمع آوری اطلاعات از هر دو روش می‌دانی و کتابخانه ای (نظری) استفاده شده است. روش مطالعات کتابخانه ای عمدتاًً برای مطالعه ادبیات موضوع تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق و همچنین مطالعه دیدگاه­ هایی که راجع به موضوع مورد تحقیق وجود دارد، استفاده شده است. لذا با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل کتب، نشریات، پایان نامه ها و رساله ها و جستجو در پایگاه ­های الکترونیکی، ادبیات موضوع مورد مطالعه قرار گرفت و فصل دوم تحقیق به رشته تحریر درآمد. در بخش دیگر تحقیق به منظور اندازه گیری متغیرهای تحقیق از روش تحقیق می‌دانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است، پرسشنامه‌ها بین حسابرسان با سابقه کار ۶ ماه تا ۹ سال توزیع شده است. به منظور سنچش میزان روایی پرسشنامه، پس از تدوین پرسشها ‌بر اساس مبانی نظری تحقیق و مشورت با استادان و کارشناسان، ابتدا با انتخاب یک نمونه مقدماتی به حجم ۲۰ نفر و توزیع و جمع‌ آوری پرسشنامه‌ها، سوالات پرسشنامه مجدداً بررسی و نواقص آن رفع و پرسشنامه نهایی تهیه و تنظیم شده است. همچنین میزان پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ که توسط نرم افزار SPSS محاسبه می شود، اندازه گیری شده است که برابر با۷۵۴۱/۰ می‌باشد. در نهایت، پس از ارسال پرسشنامه‌ها و تکمیل پرسشنامه توسط حسابرسان، اطلاعات و داده های تحقیق توسط نرم افزار SPSS , Excel، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل شده است. نمونه ای از پرسشنامه مورد استفاده را در پیوست ب، می توانید ملاحظه کنید.

 

ساخت پرسش­نامه

 

قبل از به کارگیری ابزارهای اندازه‌گیری لازم است، پژوهش­گر از طریق علمی نسبت به روا بودن ابزار اندازه‌گیری مورد نظر و پایایی آن که مکمل هم به حساب می­آیند اطمینان نسبی پیدا کند.

 

بخش­های پرسش­نامه (پیوست ب) برای ارزیابی فرضیه ­ها، با بهره گرفتن از معیارهایی که قبلاً توسط محققان دیگر تأیید شده است، و با بهره گرفتن از پرسش­نامه­ای که قبلا توسط روبرت[۶۲]۲ در رابطه با همین موضوع جهت جمع ­آوری اطلاعات مورد نیاز خود از آن استفاده کرده، آماده شده است.

 

روایی و پایایی پرسش­نامه توسط تحقیقات قبلی مورد تأیید قرار گرفته است، همچنین روایی آن مورد تأیید اساتید و صاحب­نظران قرار گرفت.

 

منظور از اعتبار یا پایایی پرسش­نامه این است که اگر صفت­های مورد سنجش با همان وسیله و تحت شرایط مشابه و در زمان­های مختلف مجددا اندازه ­گیری شوند، نتایج تقریبا یکسان حاصل شود.

 

ضریب آلفای کرونباخ[۶۳]۱، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش­ها، عقاید و. .. به کار می­رود. در واقع می­خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخ­گویان از سوالات یکسان بوده است. اساس این ضریب بر پایه مقیاس­هاست. مقیاس عبارتند از دسته­ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیا یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیت­ها اختصاص داده می­ شود.

 

آلفای کرونباخ بطورکلی با بهره گرفتن از یکی روابط زیر محاسبه می­ شود.

 

(۳-۹) یا

 

که در این روابط k تعداد سوالات، واریانس سوال i ام، واریانس مجموع کلی سوالات، میانگین کواریانس بین سوالات، و واریانس میانگین سوالات می­باشند.

 

با بهره گرفتن از تعریف آلفای کرونباخ ‌می‌توان نتیجه گرفت:

 

۱- هرقدرهمبستگی مثبت بین سوالات بیشتر شود، میزان آلفای کرونباخ بیشتر خواهد شدو بالعکس،

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:02:00 ب.ظ ]
 

اجرا و نمره گذاری فهرست وارسی ویژگی های رفتاری کودکان

 

مقیاس چک لیست ویژگی­های رفتاری را اغلب والدینی که توانایی خواندن آن ها در حد پنج پایه ابتدایی است می ­توانند پاسخ بدهند. برخی از والدین در کمتر از ده دقیقه قادرند آن را تکمیل نمایند ولی زمان ۱۵ تا ۱۷ دقیقه برای تکمیل فهرست وارسی ویژگی­های رفتاری کودک زمان عادی محسوب می­ شود. چنانچه والدین بیسواد باشند، پژوهشگر با این توضیح که “من عبارات این فرم را برای شما می­خوانم” و پاسخ شما را با توجه به وضعیت فرزندتان در جلوی هریک از عبارات مشخص خواهم کرد”همکاری آن ها را برای تکمیل فهرست جلب ‌می‌کنند .پاسخ­های والدین با سه “درجه مصداق ندارد”، “گاهی اوقات مصداق دارد” و “همیشه مصداق دارد” مشخص می­ شود و پس از اجرای آزمون طبق دستورالعمل دفترچه راهنما برای سنین ۴ تا ۱۸ سال آشنباخ (۱۹۹۱) اقدام به نمره گذاری مصاحبه می­ نماید.

 

برای نمره گذاری به سوال سه پاسخ(۲، ۱، ۰)وجود دارد. اگرحالت یا نشانه مورد نظر در شش ماه گذشته در فرد وجود نداشت، نمره صفر، اگر تا حدودی یا برخی از اوقات وجود داشت نمره یک، و اگر کاملا وجود داشت نمره دو تعلق می‌گیرد. که مجمع کل نمرات پرسش­ها از جمع نمرات هر یک از عبارت­ها به دست می‌آید. پایایی این آزمون توسط آخنباخ(۱۹۹۱)۸۷/۰ گزارش شده است در پژوهشی که توسط جلالی (۱۳۸۰)انجام شد، میانگین همبستگی برای گروه ۴ تا ۱۱ سال های پسر ۷۵/۰ بود برای ۱۲ تا ۱۸ سال های پسر ۷۲/۰ محاسبه شد و برای دختران ۴ تا ۱۱ سال۶۵/۰ و دختران ۱۱ تا ۱۸ سال ۶۹/۰محاسبه شد.

 

اجرا ونمره گذاری پرسشنامه طلاق عاطفی

 

پرسشنامه طلاق عاطفی ۲۴ سوال دارد و به شیوه بله یا خیر باید به ان جواب داد.در این پژوهش منظور از نمره استاندارد طلاق عاطفی نمره ای است که فرد به سوالات می‌دهد.نمره گذاری پرسشنامه به صورت بله وخیر است.پاسخ بله امتیاز یک و پاسخ خیر صفر می‌گیرد.هرچقدر میزان جواب‌های بله بیشتر باشد احتمال طلاق عاطفی بیشتر است. بر اساس این روش نمره های به دست امده را جمع کرده اگر نمره بین ۰ تا ۸ باشد احتمال جدایی ضعیف است ونمره بین ۸ تا ۱۶ احتمال جدایی متوسط و نمره بالاتر از ۱۶ احتمال جدایی در زندگی قوی است.در پژوهش مامی وعسگری الفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه ۸۳% ذکر شده است .همچنین روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید مطلوب گزارش شده.

 

۳-۶-روش اجرای پژوهش

 

ابتدا ‌از دانشگاه متبوع جهت اخذ مجوز وارائه آن به مدارس برای اجرای پرسشنامه‌ها، هماهنگی لازم صورت گرفت. سپس ‌با ارائه مجوز به مدیر مرکز وکسب اجازه از والدین، پرسشنامه‌ها دربین آنان تواند منتخب پخش گردید.قبل ازپاسخگویی افراد به مواد پرسشنامه‌ها به آنان توضیحاتی درخصوص هدف تحقیق واینکه ‌پاسخ‌گویی‌ آن ها می مارا در جهت رسیدن به نتیجه مطلوب یاری نماید ورعایت

 

رازداری از اطلاعاتی که دراختیارما می‌گذارند ‌از ضروریات بوده تا اعتماد آن ها جهت پاسخ دادن به پرسشنامه جلب گردد.

 

این پرسشنامه‌ها (طلاق و اختلالات رفتاری و هیجانی) به منظور فراهم کردن اجرای آسان و نمره گذاری عینی برای نوجوانان و بزرگسالان طراحی شده است. آزمودنی ها به هنگام پاسخ دادن به هر یک از مواد پرسشنامه، وضع خود را بر روی پرسشنامه‌ها رتبه بندی می‌کنند. تکمیل پرسشنامه‌ها معمولاً ۲۰تا ۴۰ دقیقه طول می کشد و اگر آزمودنی ها در فهمیدن مواد پرسشنامه مشکل داشته باشند، توضیحات لازم به زبان ساده و علمی بلامانع است. همچنین به آزمودنی ها فرصت داده می شود تا دستور العمل آزمون را به طور دقیق مطالعه کنند و ابهام های خود را از طریق سوال کردن رفع نمایند. بر روی هر پاسخ نامه،اطلاعاتی ‌در مورد ویژگی های فردی آزمودنی(درامد، جنسیت و..) خواسته شده که توسط آزمودنی گزارش می شود.بعد از تکمیل پرسشنامه‌ها آزماینده باید پرسشنامه را باز بینی و مطمئن شود که به همه ی مواد پرسشنامه‌ها پاسخ داده شده است.

 

۳-۷-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات:

 

این تحقیق به صورت روش توصیفی و استنباطی مورد آنالیز واقع می شود. در بخش توصیفی با بهره گرفتن از ویژگی های دموگرافیک آزمودنی ها و با بهره گرفتن از جداول و گراف ها مورد بررسی واقع می شود. در بخش استنباطی نیز با بهره گرفتن از روش های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره، همچنین ازمون کلموگروف اسمیرنف اطلاعات مورد تحلیل واقع شده که خروجی اطلاعات آماری از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفت.

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

۴-۱-مقدمه

 

این فصل در دو بخش ارائه شده است. بخش اول شاملیافته‌هایی است که از طریق آمار توصیفی به دست آمده است و بخش دومیافته‌هایی را در بر می‌گیرد که از آمار استنباطی حاصل گردیده است.

 

در بخش آمار توصیفی برای بیان روشن‌تر یافته های پژوهش از جداول و نمودار استفاد گردیده است پس از آن در بخش دوم این فصل، با بهره گرفتن از روش های آمار استنباطی، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.

 

۴-۲- آمار توصیفی

 

۱-مطالعات جمعیت شناختی

 

جدول ۴-۱: جدول توزیع فراوانی تحصیلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه تحصیلات فراوانی درصد فراوانی نسبی درصد فراوانی تجمعی کاردانی وپایین تر ۸۸ ۲۲٫۹ ۲۲٫۹ کارشناسی ۱۶۱ ۴۱٫۹ ۶۴٫۸ کارشناسی ارشد و بالاتر ۱۳۵ ۳۵٫۲ ۱۰۰ کل ۳۸۴ ۱۰۰ —-

 

 

نمودار ۴-۱: نمودار توزیع گروه تحصیلات

 

اطلاعات جدول و نمودار فوق نشان می‌دهد که بیشترین فراوانی مربوط به گروه لیسانس با ۹/۴۱ درصد پاسخ دهندگان و کمترین آن مربوط به گروه کاردانی وپایین تر می‌باشد که ۹/۲۲ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

 

جدول ۴-۲: جدول توزیع فراوانی سن والدین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدرک تحصیلی فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی کمتر از ۳۵ سال ۱۵۵ ۴۰٫۴ ۴۰٫۴ از ۳۵ تا ۴۵ سال ۱۴۶ ۳۸٫۰ ۷۸٫۴ بیشتر از ۴۵ سال ۸۳ ۲۱٫۶ ۱۰۰ کل ۳۸۴ ۱۰۰ ——-

 

 

نمودار۴-۲: نمودار توزیع سن

 

اطلاعات جدول و نمودار فوق نشان می‌دهد که بیشترین فراوانی مربوط به کمتر از ۳۵ با ۴/۴۰ درصد پاسخ دهندگان و کمترین آن مربوط به بیشتر از ۴۵ می‌باشد که ۶/۲۱ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

 

جدول ۴-۳ : جدول توزیع فراوانی شغل والدین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شغل فراوانی درصد فراوانی نسبی درصد فراوانی تجمعی آزاد ۱۵۵ ۴۰٫۴ ۴۰٫۴ کارمند ۱۴۷ ۳۸٫۳ ۷۸٫۶ قراردادی ۸۲ ۲۱٫۴ ۱۰۰ کل ۳۸۴ ۱۰۰ ——

 

 

نمودار۴-۳: نمودار توزیع شغل

 

اطلاعات جدول و نمودار فوق نشان می‌دهد که بیشترین فراوانی مربوط به شغل آزاد با ۴/۴۰ درصد و کمترین آن مربوط به شغل قراردادی که۴/۲۱ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:39:00 ب.ظ ]
 

بند ۴(۲) از کنوانسیون باسل اعضاء را ملزم ‌کرده‌است تا تدابیری را اتخاذ کنند تا کاهش جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها تا یک سطح حداقلی تضمین کنند. این تعهد موجب می‌گردد تا کشورهای عضو، تولید کنندگان زباله ها در کشورهای خود را ملزم به کاهش تولید زباله کنند به طوری که الزام تعیین شده در بند ۴(۲) آ رعایت شود. به دنبال این الزام، برای مثال تولید کنندگان زباله می‌توانند با جایگزین کردن مواد خام غیر قابل تجزیه زیستی و جایگزینی خطرناک با مواد کمتر خطرناک تر و قابل تجزیه، میزان تولید زباله های خطرناک خود را کاهش دهند.

 

درصورتی که جابجایی زباله ها بین اعضا کنوانسیون صورت پذیرد، این کنوانسیون اعضا را متعهد به تضمین انجام همه جابجایی ها ‌بر اساس رضایت طرفین و همچنین رویه ها و تعهدات اعلامی کشورها ‌بر اساس کنوانسیون ‌کرده‌است. به ‌عنوان گام نخست، بند ۴(۷)، هرعضو کنوانسیون را نسبت به ایجاد سیستمی از مجوز ملی برای حمل و نقل کنندگان زباله های خطرناک و دیگر افرادی که با این زباله ها سروکار دارند، ملزم ‌کرده‌است. همچنین اعضا باید افراد غیر مجاز را از دخالت در فعالیت جابجایی زباله های خطرناک منع کنند. علاوه بر این، بند ۴(۲) هر یک از اعضا را ملزم ‌کرده‌است تا اطلاعات لازم در خصوص هر گونه جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها کشوری دیگر را در اختیار مقامات مسئول دولتی در کشورهای ذینفع (مبدأ و کشورهای مقصد و کشورهای ترانزیت) قرار دهند. به دنبال این مسئله، بند ۵ این کنوانسیون اعضا را ملزم ‌کرده‌است تا یک نهاد ذیصلاح دولتی را نسبت به دریافت و پاسخ دادن به اعلامیه های جابجایی فرامرزی مورد نظر در کشورهای مقصد و مبدأ و ترانزیت تعیین کنند.

 

اعضای کنوانسیون همچنین بر اساس بندهای ۴(۹) آ، ب و ۴(۱۱) متعهد هستند تا تدابیر مناسبی را اتخاذ کنند تا جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک فقط مبتنی بر شرایط خاصی که در زیر مطرح شده، صورت پذیرد:

 

– در صورتی که دولت صادر کننده توانایی فنی و امکانات لازم ظرفیت یا مکان مناسب دفع برای انهدام مناسب زباله ها را نداشته باشد (زباله هایی که تصمیم به صادرات آن ها را دارد)؛

 

– در صورتی که کشور مقصد مورد نظر توانایی لازم برای دفع این زباله به طریق مناسب از لحاظ محیط زیستی را داشته باشد.

 

– هر معیار توافق شده دیگری برای جابجایی فرامرزی زباله ها که بین ذینفع وجود دارد (به شرطی که این معیارها در تضاد با الزامات کنوانسیون نباشند) و هر شرایط اضافی دیگری که توسط یک عضوی وارد شده است انجام گردد.

 

در صورتی که شرایط تحقق یابد کشور مقصد از طریق مقامات ذیصلاح بایستی به صورت کتبی تمایل خود را از واردات این زباله ها اعلام کنند. بندهای ۴(۱) و ۶(۱) طرف صادر کننده را متعهد می‌کند که تولید کننده یا صادر کننده مورد نظر را ملزم کند تا به کشور مقصد مورد نظر و همه کشورهای ترانزیت از هر گونه صادرات مورد نظر زباله های خطرناک آگاه کند. بنا بر بند ۶(۱) هر اعلامیه ای در این زمینه بایستی حاوی اطلاعات مشخص شده در قسمت اول ضمیمه پنجم (آ و ی) باشد که شامل نام کامل، آدرس و شماره تلفن شخصی که قرار است در ارتباط با مسائل مربوط به صادرات مورد نظر با وی تماس گرفته شود، باشد. همچنین دلایل صادرات مورد نظر، تولید کننده های زباله ها یا نمایندگان آن ها در صورتی که مشخص باشند، کشور صادر کننده زباله، نام مقام (سازمان) صالح، کشورهایی که پیش‌بینی می شود که در ترانزیت قرار بگیرند و سازمان های صالح این کشورها، کشور وارد کننده زباله ها و نام سازمان (مقام) صالح کشور وارد کننده، زمان‌های مشخص شده بارگیری، زمانی که قرار است صادرات طی آن دوره ی زمان انجام شودو جزئیات مسیر پیشنهادی، شکل و توضیح فیزیکی زباله، اطلاعات در ارتباط با هر گونه مقررات ویژه حمل و نقل شامل مقررات حالت اضطرار در موارد تصادفات و نوع بسته بندی های پیش‌بینی شده باید مشخص شوند.

 

بر اساس ماده ۶(۳)، کشورهای صادر کننده تا زمانی که طرف صادر کننده تأییدیه کتبی مبنی بر رضایت دولت مقصد برای واردات و همچنین تأییدیه مبنی بر وجود قرارداد بین صادر کننده و شخص یا کسی که قرار است زباله ها را در کشور وارد کننده دفع کند دریافت کند، نباید به تولید کننده یا صادر کننده زباله ها اجازه جابجایی فرامرزی زباله ها را بدهد. همچنین در تأییدیه دوم باید مشخص گردد که آیا پیشنهاد طرف وارد کننده شامل مدیریت مناسب زباله ها به لحاظ محیط زیستی از جمله نابودی این زباله ها، خواهد بود. علاوه بر این، طرف صادر کننده همان‌ طور که بنا به ماده ۶(۴) ملزم شده است نباید تا زمانی که رضایت کتبی از همه اعضای مقصد (کشورهای ترانزیت) را دریافت نکرده است، اجازه انجام صادرات دهد.

 

در صورتی که موافقتهای لازم به دست آمد، صادر کننده ملزم است تا ‌بر اساس مواد ۴ و منطبق با قواعد بین‌المللی شناخته شده و مورد قبول، ملزومات موجود در ارتباط با برچسب گذاری، بسته بندی کردن و حمل و نقل این مواد را رعایت کنند. در ارتباط با حمل و نقل، اسناد همچون توصیه نامه های ملل متحد ‌در مورد حمل و نقل کالاهای خطرناک توسعه یافته توسط کمیته کارشناسان صادرات کالاهای خطرناک و دیگر اسناد اجرا می‌گردد. مقررات همچنین ملزم می‌کند که جابجایی فرامرزی باید در یک رفتار مناسب محیط زیستی صورت بگیرد تا از آلودگی جلوگیری کند و باعث حداقل شدن پیامد های نا مطلوب سلامت بشری و محیط زیست در نتیجه این جابجایی گردد.

 

علاوه بر این ماده ۴ ملزم می‌کند که هر محموله ای از زباله ها که برای جابجایی فرامرزی در نظر گرفته شده است باید از نقطه جابجایی تا نقطه دفع زباله یک سند جابجایی همراه این محموله باشد.

 

علاوه بر این، بند ۶ ملزم می‌کند که هر شخصی که مسئولیت حمل محموله ی زباله را به عهده می‌گیرد باید در جریان فرامرزی، سند جابجایی (حمل) را مبنی بر رسید یا تحویل زباله ها امضاء کند. اخرین فردی که باید سند حمل را امضاء کند، همان شخصی است که زباله ها را در کشور مقصد نابود می‌کند. نابود کننده ملزم است تا صادر کننده و مقام صالح در دولت صادر کننده را از وصول زباله ها و همچنین در زمان مناسب، از انجام دفع زباله ها که بایستی بر اساس جزئیات موجود در اعلامیه باشد، آگاه کند. اگر چنین اطلاعاتی توسط دولت صادر کننده دریافت نگردد، مقام صلح کشور صادر کننده ملزم است تا کشور وارد کننده را مطلع سازد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:56:00 ب.ظ ]
 

چنانچه گذشت در سیر تاریخی ضابطین دادگستری ایران نظاره گر تحولی عظیم در ساختار وجودی حاکمیت قانون و شیوه های انجام آن توسط بازوان توانمند تشکیلات دادخواهی و نظام مند شدن ساختار اداری و سازمانی آن همگام با مقتضیات زمان بوده است . در ادامه با امعان نظر به احقاق حقوق مردم و ممانعت از تداخل امور و ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای جامعه تعاریف مختلفی از ضابطین دادگستری و طبقه بندی آنان جهت شناخت هر چه بیشتر محدوده ی کاری و حیطه ی عملکرد آنان به عمل آمد . در ارتباط با تعاریف به عمل آمده مشاهده شد که ذکر مصادیق و وظایف به عنوان تعریف منجر به عدم جامعیت و شمول مناسب آنان گردیده است . در خصوص انواع ضابطان دادگستری با اشاره به ماده ی ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که ضابطان را احصاء نموده ، ضابطان به دو دسته عام و خاص طبقه بندی شدند ( ذکر این نکته در اینجا ضروری به نظر می‌رسد که احصاء ذکر شده در این ماده حصری نیست چرا که به موجب قوانین خاص مقامات دیگری نیز ضابط دادگستری تلقی شده اند . ) گر چه در قانون آیین دادرسی تعریفی از ضابطان عام ارئه نشده اما می توان با نگرش به ماده ۱۵ تعریف ذیل را از ضابطان عام ارائه داد : ضابطان عام مأمورینی هستند که دارای صلاحیت عام در خصوص تمام جرایم اعم از مشهود و غیر مشهود جهت کشف و تعقیب ، انجام تحقیقات مقدماتی با ارجاع مقام قضایی و سایر موارد طبق قوانین مصوب می‌باشند مگر در مواردی که قانون آنان را منع نموده باشد . با توجه ‌به این تعریف بند ۱ و ۴ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری در زمره ی ضابطین عام قرار گرفتند .

 

۱ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۲ – سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابطیت نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

 

آنچه که از اطلاق عام این ماده مستفاد می شود تمامی پرسنل نیروی انتظامی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که این مهم با رویه عملی موجود در نیروی انتظامی که فقط فرماندهان پاسگاه های انتظامی و معاونین آن ها و اداره آگاهی ضابط دادگستری می‌داند در تعارض است از طرفی با استناد به بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی اصطلاح ضابط قوه ی قضائیه ذکر شده در این ماده که دارای رابطه عموم و خصوص مطلق با ضابط دادگستری است موید آن است که نیروی انتظامی ضمن آن که از ارکان اصلی قوه ی مجریه محسوب می‌گردد ، در زمینه ی پیشگیری از وقوع جرم و مشارکت در امر تعقیب و تحقیق از جایگاهی ویژه در قوه ی قضائیه برخوردار می‌باشد. ضابطان خاص دادگستری نیز مأمورینی اطلاق شدند که به موجب قانون بسته به شرایط زمانی و رابطه ی استخدامی مستقیماً یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضایی در حدود وظایف محوله صلاحیت اقدام و انجام وظیفه درباره جرایم را دارند که شاخص ترین آن ها نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران ، سپاه پاسداران و روسا و معاونین زندان می‌باشند که در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری نام برده شده اند .

 

در ادامه با مطالعه ی وظایف ضابطان دادگستری مشخص گردید که نقش فعلی ضابطان دادگستری همگام با قوانین موجود پاسخگوی نیازهای جامعه نیست. وجود پلیسی توانمند و کارآمد و آموزش دیده که تحت امر مستقیم مقامات صالح قضایی به ایفای وظایف بپردازد تحت عنوان « پلیس قضایی » هم چنان که در بسیاری از کشورها تشکیلات قضایی از معاضدت آن ها بهره می‌برند امرضروری است زیرا با توجه به رسالت اصلی دستگاه قضایی کارآمد که به عنوان بدنه ی اصلی دستگاه قضایی در جریان پرونده حضوری مستمر و دائمی دارند و به ویژه تحقیقات مقدماتی و بازجویی از متهم که اساس شکل گیری یک پرونده کیفری است بنا به نص قانون (مواد ۱۸ و ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری) در بدو امر می‌تواند با کوچک‌ترین اشتباه در عدم جمع‌ آوری درست اطلاعات و یا اشتباه در عنوان جزایی جرم به دلیل فقدان آموزشی کافی و دانش آکادمیک مربوطه منجر به اطاله ی سیر رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادگاه ها گردند که در عمل نیز امروزه مراجعین شاهد این معضل بزرگ در روند دادرسی هستند . بدین ترتیب عدم وجود پلیس قضایی به معنای اخص که به صورت مجزا زیر نظر قوه ی قضائیه به اعمال وظایف اقدام نماید و عدم تفکیک ضابطان دادگستری از مأمورین اداری نیروی انتظامی از چالش های اساسی پیش روی قوه ی قضائیه محسوب می‌گردد. لذا وجود ضابط تحت امر کامل قوه قاضییه در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد. فقدان آموزه های حقوقی لازم و سیر صعودی توانمندی های علمی و به موازات آن تخصصی شدن نحوه ی ارتکاب جرایم و عملکرد بر اساس متد منسوخ شده سبب قهقرایی دستگاه قضا در اجرای عدالت خواهد بود . نارسایی مقررات حاکم بر ضابطین و گاه تعارض و خلاء قانونی نظیر مدیریت دو گانه ی قضایی و انتظامی ، تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطان ؛ مبهم بودن وضعیت ضابطیت وزارت اطلاعات و تبعیض ناروا در برخورد با ارتکاب جرم توسط رده های بالای نظامی و انتظامی برخلاف اصل بیستم قانون اساسی و تساوی عموم در برابر قانون از مسائلی است که مظهر دادخواهی قانون مداری دستگاه قضا و تشکیلات وابسته به آن را خدشه دار می کند، البته در لایحه‌ی آیین دادرسی کیفریب تمهیدات لازم همگام با نیازهای جامعه پیشی‌بینی شده است، لذا در تعامل با نظام های قضایی موفق و مداقه در طرح ها و لوایح کارشناسانه و اصولی و اصلاح قوانین می توان در جهت اجرای صحیح عدالت گام های مؤثری برداشت .

 

پیشنهادها

 

۱ – تعریف ضابط در مفهومی که امر آمر قانونی و امر قانونی در برخورد با مقام قضایی به میان نیاید و به محض احراز هویت مقام قضایی کاملاً در اختیار آن مقام باشد .

 

۲ – به استناد ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری که مسئولیت آموزش و تعلیمات ضابطان را بر عهده مقامات قضایی نهاده است ، ضروری است به نحوی مقتضی اعم از تدوین و توزیع جزوات آموزشی یا برگزاری دوره های آموزشی و همایش ها نسبت به آموزش ضابطان اقدام نمایند تا نیروی انسانی کارآمد از طریق اجرای برنامه های مدون آموزشی با همکاری مراکز علمی و پژوهشی تأمین شود .

 

۳ – ساماندهی واحدهای ابلاغ و دادن آموزش به ضابطان و استفاده از امکانات رایانه ای و مکانیزه .

 

۴ – احیای پلیس قضایی جهت کاربردی تر کردن رسیدگی به پرونده ها به جهت تخصصی و حقوقی بودن عملکرد آن ها و تسلط بر نحوه ی انجام وظیفه و بی نقص شدن توانایی انتقال ماجرا به مقام قضایی و حرکت در چارچوب قانون و قرار گرفتن تحت امر مطلق مقام قضایی به سبب جلوگیری از مدیریت دو گانه قضایی و انتظامی در عرض هم که باعث بروز مشکلات عدیده در انجام وظایف می شود ، از نیازهای اساسی جامعه ی امروز می‌باشد .

 

۵ – اصلاح قانون به جهت تعیین نقشی برای قوه قضائیه در جهت انتصاب فرمانده نیروی انتظامی ، اعطای تمام تکالیف و اختیارات قانونی و هم چنین ترفیع و تشویق و اهدا درجه و تغییر محل خدمت پرسنل نیروی انتظامی که از اختیارات ضابطیت برخوردارند ، برای جلوگیری از تشتت آرا و دوگانگی در مدیریت .

 

۶ – تلاش برای تحقق کارایی ضابطان قوه قضائیه و ارتقاء روحیه ی خدمتی و تأمین معشیت و تجهیز به ابزار علمی و امکانات فنی هماهنگ با فناوری نوین .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:24:00 ب.ظ ]
1 3 4