جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق شامل کلیه حسابرسان با سابقه کار ۶ ماه تا ۲۹ سال می‌باشد که در سازمان حسابرسی مشغول به فعالیت می‌باشند.

 

۳-۶- نمونه و روش نمونه گیری :

 

آمارگیری نمونه ای را می توان به عنوان مطالعه ای مشتمل بر زیر مجموعه ای از افراد تعریف کرد که از جامعه ای بزرگتر انتخاب می‌شوند. متغیرها با مشخصه‌ های مورد نظر برای یکایک افراد نمونه گیری شده، مشاهده یا اندازه گیری می‌شوند. سپس این اندازه ها برای کل افراد نمونه جمع‌ آوری شوند تا آماره های (میانگین ها، نسبت ها،. ..) مربوط به نمونه به دست آید. با بهره گرفتن از این آماره ها است که می توان در رابطه با جامعه برون یابی­هایی به عمل آورد. اعتبار و قابل اعتماد بودن این برون یابی­ها ‌به این بستگی دارد که نمونه چقدر خوب انتخاب شده و اندازه گیری ها چقدر دقیق انجام شده باشد. در تعیین حجم نمونه هرچه اندازه نمونه بزرگتر باشد، امکان بروز خطاهای مربوط به نمونه گیری کاهش خواهد یافت، اما اندازه نمونه باید تا حدی بزرگ باشد. از طرفی اگرحجم نمونه کوچک باشد احتمال بروز خطاهای نمونه گیری بیشتر خواهد شد.

 

لذا برای تعیین اندازه بهینه برای نمونه می بایست از روش­های آماری مورد قبول استفاده کرد. در این تحقیق به منظور اندازه گیری حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شده است (عادل آذر،۱۳۷۹).

 

(۳-۱)

 

که در آن :

 

N: اندازه جامعه آماری

 

n: اندازه حجم نمونه

 

P: نسبت موفقیت

 

q: نسبت عدم موفقیت

 

z: متغیر استاندارد توزیع نرمال

 

: خطای برآورد

 

در این تحقیق،خطای برآورد را معادل ۵% و فاصله اطمینان را ۹۵% در نظر گرفته، و از طرفی برآوردهای اولیه ‌در مورد تأیید فرضیه‌ها توسط مشاهدات، معادل ۹/۰ در نظر گرفته می شود. همچنین (N) برابر با ۲۰۰۰ حسابرس می‌باشد. حجم نمونه مورد بررسی به صورت زیر قابل محاسبه می‌باشد:

 

(۳-۲)

 

قابل ذکر است که پس از تدوین پرسشنامه، ابتدا با توزیع و جمع‌ آوری ۲۰ پرسشنامه، انحراف معیار(σ) برابر ۰۹/ و دقت برآورد (∑) برابر با ۰۵/ برآورد شده است. نمونه انتخابی شامل حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی که سابقه کار آن ها در آن مؤسسه‌ بین ۶ ماه تا ۲۹ سال می‌باشد، به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه میان آن ها توزیع شده است. در مجموع حجم نمونه انتخابی تحقیق ۱۲۸ می‌باشد که در سازمان حسابرسی مشغول کار بودند. پرسشنامه از طریق مراجعه حضوری با حسابرسان توزیع و تکمیل شده است.

 

۳-۷- روش گردآوری اطلاعات:

 

گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق، یکی از مراحل اساسی تحقیق به شمار می رود. معمولاً نوع مسئله تحقیق، روش های گردآوری اطلاعات را مشخص می‌سازد و بیان می‌دارد که محقق اطلاعات مورد نیاز خود را چگونه و از کجا جمع‌ آوری کند. به طور کلی می توان روش های گردآوری اطلاعات را به شرح زیر خلاصه کرد(حافظ نیا،۱۳۸۰):

 

فیش

 

جدول

 

نقشه

 

طرحهای ویژه

 

پرسشنامه

 

مصاحبه

 

مشاهده

 

تصویری

 

روش گردآوری اطلاعات

 

روش کتابخانه ای

 

روش می‌دانی

 

در این پژوهش برای بیان مباحث نظری وجمع آوری اطلاعات از هر دو روش می‌دانی و کتابخانه ای (نظری) استفاده شده است. روش مطالعات کتابخانه ای عمدتاًً برای مطالعه ادبیات موضوع تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق و همچنین مطالعه دیدگاه­ هایی که راجع به موضوع مورد تحقیق وجود دارد، استفاده شده است. لذا با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل کتب، نشریات، پایان نامه ها و رساله ها و جستجو در پایگاه ­های الکترونیکی، ادبیات موضوع مورد مطالعه قرار گرفت و فصل دوم تحقیق به رشته تحریر درآمد. در بخش دیگر تحقیق به منظور اندازه گیری متغیرهای تحقیق از روش تحقیق می‌دانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است، پرسشنامه‌ها بین حسابرسان با سابقه کار ۶ ماه تا ۹ سال توزیع شده است. به منظور سنچش میزان روایی پرسشنامه، پس از تدوین پرسشها ‌بر اساس مبانی نظری تحقیق و مشورت با استادان و کارشناسان، ابتدا با انتخاب یک نمونه مقدماتی به حجم ۲۰ نفر و توزیع و جمع‌ آوری پرسشنامه‌ها، سوالات پرسشنامه مجدداً بررسی و نواقص آن رفع و پرسشنامه نهایی تهیه و تنظیم شده است. همچنین میزان پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ که توسط نرم افزار SPSS محاسبه می شود، اندازه گیری شده است که برابر با۷۵۴۱/۰ می‌باشد. در نهایت، پس از ارسال پرسشنامه‌ها و تکمیل پرسشنامه توسط حسابرسان، اطلاعات و داده های تحقیق توسط نرم افزار SPSS , Excel، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل شده است. نمونه ای از پرسشنامه مورد استفاده را در پیوست ب، می توانید ملاحظه کنید.

 

ساخت پرسش­نامه

 

قبل از به کارگیری ابزارهای اندازه‌گیری لازم است، پژوهش­گر از طریق علمی نسبت به روا بودن ابزار اندازه‌گیری مورد نظر و پایایی آن که مکمل هم به حساب می­آیند اطمینان نسبی پیدا کند.

 

بخش­های پرسش­نامه (پیوست ب) برای ارزیابی فرضیه ­ها، با بهره گرفتن از معیارهایی که قبلاً توسط محققان دیگر تأیید شده است، و با بهره گرفتن از پرسش­نامه­ای که قبلا توسط روبرت[۶۲]۲ در رابطه با همین موضوع جهت جمع ­آوری اطلاعات مورد نیاز خود از آن استفاده کرده، آماده شده است.

 

روایی و پایایی پرسش­نامه توسط تحقیقات قبلی مورد تأیید قرار گرفته است، همچنین روایی آن مورد تأیید اساتید و صاحب­نظران قرار گرفت.

 

منظور از اعتبار یا پایایی پرسش­نامه این است که اگر صفت­های مورد سنجش با همان وسیله و تحت شرایط مشابه و در زمان­های مختلف مجددا اندازه ­گیری شوند، نتایج تقریبا یکسان حاصل شود.

 

ضریب آلفای کرونباخ[۶۳]۱، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش­ها، عقاید و. .. به کار می­رود. در واقع می­خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخ­گویان از سوالات یکسان بوده است. اساس این ضریب بر پایه مقیاس­هاست. مقیاس عبارتند از دسته­ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیا یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیت­ها اختصاص داده می­ شود.

 

آلفای کرونباخ بطورکلی با بهره گرفتن از یکی روابط زیر محاسبه می­ شود.

 

(۳-۹) یا

 

که در این روابط k تعداد سوالات، واریانس سوال i ام، واریانس مجموع کلی سوالات، میانگین کواریانس بین سوالات، و واریانس میانگین سوالات می­باشند.

 

با بهره گرفتن از تعریف آلفای کرونباخ ‌می‌توان نتیجه گرفت:

 

۱- هرقدرهمبستگی مثبت بین سوالات بیشتر شود، میزان آلفای کرونباخ بیشتر خواهد شدو بالعکس،

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...