اجرا و نمره گذاری فهرست وارسی ویژگی های رفتاری کودکان

 

مقیاس چک لیست ویژگی­های رفتاری را اغلب والدینی که توانایی خواندن آن ها در حد پنج پایه ابتدایی است می ­توانند پاسخ بدهند. برخی از والدین در کمتر از ده دقیقه قادرند آن را تکمیل نمایند ولی زمان ۱۵ تا ۱۷ دقیقه برای تکمیل فهرست وارسی ویژگی­های رفتاری کودک زمان عادی محسوب می­ شود. چنانچه والدین بیسواد باشند، پژوهشگر با این توضیح که “من عبارات این فرم را برای شما می­خوانم” و پاسخ شما را با توجه به وضعیت فرزندتان در جلوی هریک از عبارات مشخص خواهم کرد”همکاری آن ها را برای تکمیل فهرست جلب ‌می‌کنند .پاسخ­های والدین با سه “درجه مصداق ندارد”، “گاهی اوقات مصداق دارد” و “همیشه مصداق دارد” مشخص می­ شود و پس از اجرای آزمون طبق دستورالعمل دفترچه راهنما برای سنین ۴ تا ۱۸ سال آشنباخ (۱۹۹۱) اقدام به نمره گذاری مصاحبه می­ نماید.

 

برای نمره گذاری به سوال سه پاسخ(۲، ۱، ۰)وجود دارد. اگرحالت یا نشانه مورد نظر در شش ماه گذشته در فرد وجود نداشت، نمره صفر، اگر تا حدودی یا برخی از اوقات وجود داشت نمره یک، و اگر کاملا وجود داشت نمره دو تعلق می‌گیرد. که مجمع کل نمرات پرسش­ها از جمع نمرات هر یک از عبارت­ها به دست می‌آید. پایایی این آزمون توسط آخنباخ(۱۹۹۱)۸۷/۰ گزارش شده است در پژوهشی که توسط جلالی (۱۳۸۰)انجام شد، میانگین همبستگی برای گروه ۴ تا ۱۱ سال های پسر ۷۵/۰ بود برای ۱۲ تا ۱۸ سال های پسر ۷۲/۰ محاسبه شد و برای دختران ۴ تا ۱۱ سال۶۵/۰ و دختران ۱۱ تا ۱۸ سال ۶۹/۰محاسبه شد.

 

اجرا ونمره گذاری پرسشنامه طلاق عاطفی

 

پرسشنامه طلاق عاطفی ۲۴ سوال دارد و به شیوه بله یا خیر باید به ان جواب داد.در این پژوهش منظور از نمره استاندارد طلاق عاطفی نمره ای است که فرد به سوالات می‌دهد.نمره گذاری پرسشنامه به صورت بله وخیر است.پاسخ بله امتیاز یک و پاسخ خیر صفر می‌گیرد.هرچقدر میزان جواب‌های بله بیشتر باشد احتمال طلاق عاطفی بیشتر است. بر اساس این روش نمره های به دست امده را جمع کرده اگر نمره بین ۰ تا ۸ باشد احتمال جدایی ضعیف است ونمره بین ۸ تا ۱۶ احتمال جدایی متوسط و نمره بالاتر از ۱۶ احتمال جدایی در زندگی قوی است.در پژوهش مامی وعسگری الفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه ۸۳% ذکر شده است .همچنین روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید مطلوب گزارش شده.

 

۳-۶-روش اجرای پژوهش

 

ابتدا ‌از دانشگاه متبوع جهت اخذ مجوز وارائه آن به مدارس برای اجرای پرسشنامه‌ها، هماهنگی لازم صورت گرفت. سپس ‌با ارائه مجوز به مدیر مرکز وکسب اجازه از والدین، پرسشنامه‌ها دربین آنان تواند منتخب پخش گردید.قبل ازپاسخگویی افراد به مواد پرسشنامه‌ها به آنان توضیحاتی درخصوص هدف تحقیق واینکه ‌پاسخ‌گویی‌ آن ها می مارا در جهت رسیدن به نتیجه مطلوب یاری نماید ورعایت

 

رازداری از اطلاعاتی که دراختیارما می‌گذارند ‌از ضروریات بوده تا اعتماد آن ها جهت پاسخ دادن به پرسشنامه جلب گردد.

 

این پرسشنامه‌ها (طلاق و اختلالات رفتاری و هیجانی) به منظور فراهم کردن اجرای آسان و نمره گذاری عینی برای نوجوانان و بزرگسالان طراحی شده است. آزمودنی ها به هنگام پاسخ دادن به هر یک از مواد پرسشنامه، وضع خود را بر روی پرسشنامه‌ها رتبه بندی می‌کنند. تکمیل پرسشنامه‌ها معمولاً ۲۰تا ۴۰ دقیقه طول می کشد و اگر آزمودنی ها در فهمیدن مواد پرسشنامه مشکل داشته باشند، توضیحات لازم به زبان ساده و علمی بلامانع است. همچنین به آزمودنی ها فرصت داده می شود تا دستور العمل آزمون را به طور دقیق مطالعه کنند و ابهام های خود را از طریق سوال کردن رفع نمایند. بر روی هر پاسخ نامه،اطلاعاتی ‌در مورد ویژگی های فردی آزمودنی(درامد، جنسیت و..) خواسته شده که توسط آزمودنی گزارش می شود.بعد از تکمیل پرسشنامه‌ها آزماینده باید پرسشنامه را باز بینی و مطمئن شود که به همه ی مواد پرسشنامه‌ها پاسخ داده شده است.

 

۳-۷-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات:

 

این تحقیق به صورت روش توصیفی و استنباطی مورد آنالیز واقع می شود. در بخش توصیفی با بهره گرفتن از ویژگی های دموگرافیک آزمودنی ها و با بهره گرفتن از جداول و گراف ها مورد بررسی واقع می شود. در بخش استنباطی نیز با بهره گرفتن از روش های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره، همچنین ازمون کلموگروف اسمیرنف اطلاعات مورد تحلیل واقع شده که خروجی اطلاعات آماری از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفت.

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

۴-۱-مقدمه

 

این فصل در دو بخش ارائه شده است. بخش اول شاملیافته‌هایی است که از طریق آمار توصیفی به دست آمده است و بخش دومیافته‌هایی را در بر می‌گیرد که از آمار استنباطی حاصل گردیده است.

 

در بخش آمار توصیفی برای بیان روشن‌تر یافته های پژوهش از جداول و نمودار استفاد گردیده است پس از آن در بخش دوم این فصل، با بهره گرفتن از روش های آمار استنباطی، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.

 

۴-۲- آمار توصیفی

 

۱-مطالعات جمعیت شناختی

 

جدول ۴-۱: جدول توزیع فراوانی تحصیلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه تحصیلات فراوانی درصد فراوانی نسبی درصد فراوانی تجمعی کاردانی وپایین تر ۸۸ ۲۲٫۹ ۲۲٫۹ کارشناسی ۱۶۱ ۴۱٫۹ ۶۴٫۸ کارشناسی ارشد و بالاتر ۱۳۵ ۳۵٫۲ ۱۰۰ کل ۳۸۴ ۱۰۰ —-

 

 

نمودار ۴-۱: نمودار توزیع گروه تحصیلات

 

اطلاعات جدول و نمودار فوق نشان می‌دهد که بیشترین فراوانی مربوط به گروه لیسانس با ۹/۴۱ درصد پاسخ دهندگان و کمترین آن مربوط به گروه کاردانی وپایین تر می‌باشد که ۹/۲۲ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

 

جدول ۴-۲: جدول توزیع فراوانی سن والدین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدرک تحصیلی فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی کمتر از ۳۵ سال ۱۵۵ ۴۰٫۴ ۴۰٫۴ از ۳۵ تا ۴۵ سال ۱۴۶ ۳۸٫۰ ۷۸٫۴ بیشتر از ۴۵ سال ۸۳ ۲۱٫۶ ۱۰۰ کل ۳۸۴ ۱۰۰ ——-

 

 

نمودار۴-۲: نمودار توزیع سن

 

اطلاعات جدول و نمودار فوق نشان می‌دهد که بیشترین فراوانی مربوط به کمتر از ۳۵ با ۴/۴۰ درصد پاسخ دهندگان و کمترین آن مربوط به بیشتر از ۴۵ می‌باشد که ۶/۲۱ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

 

جدول ۴-۳ : جدول توزیع فراوانی شغل والدین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شغل فراوانی درصد فراوانی نسبی درصد فراوانی تجمعی آزاد ۱۵۵ ۴۰٫۴ ۴۰٫۴ کارمند ۱۴۷ ۳۸٫۳ ۷۸٫۶ قراردادی ۸۲ ۲۱٫۴ ۱۰۰ کل ۳۸۴ ۱۰۰ ——

 

 

نمودار۴-۳: نمودار توزیع شغل

 

اطلاعات جدول و نمودار فوق نشان می‌دهد که بیشترین فراوانی مربوط به شغل آزاد با ۴/۴۰ درصد و کمترین آن مربوط به شغل قراردادی که۴/۲۱ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...